Kas yra sisteminės sveikatos, darbo aplinkos ir saugos priemonės (HMS priemonės)?

Darbdavys privalo atkreipti dėmesį į darbo aplinkos pavojus, galinčius pakenkti darbuotojų sveikatai, darbo aplinkai ir saugai. Darbdavys privalo imtis reikiamų priemonių, kad darbuotojai, atlikdami darbą, nesusižalotų ir nesusirgtų. HMS priemonės turi būti diegiamos sistemiškai ir reguliariai, bendradarbiaujant su darbuotojais ir jų atstovais (AML, 3-1 skyrius).

Ką jums reikia žinoti apie HMS priemones?

Darbdavys privalo išklausyti apmokymus apie sistemines sveikatos, darbo aplinkos ir saugumo priemones. (AML,3-5 skyrius).

Kas yra saugos atstovas (Verneombud)?

Saugos atstovas yra darbuotojų atstovas ryšiams su darbdaviu visais darbo aplinkos klausimais. Saugos atstovas turi ginti visų darbuotojų interesus dėl visų reikšmingų su darbo aplinka susijusių klausimų (AML, 6-2(1) skyrius).

Kokios yra darbdavio pareigos dėl saugos atstovo?

Visose įmonėse, kurioms taikomas Darbo kodeksas, darbdavys privalo užtikrinti, kad būtų išrinktas saugos atstovas. Įmonėse, kuriose dirba mažiau nei dešimt darbuotojų, šalys gali sudaryti kitokį raštišką susitarimą. Darbdavys privalo konsultuotis su saugos atstovu visais klausimais, susijusiais su darbo aplinka (AML, 6-1(1) ir 6-2(4) skyriai).

Ar turite klausimų?

Daugiau informacijos rasite Darbo inspekcijos interneto svetainėje www.arbeidstilsynet.no

 Taip pat galite susisiekti ir su mumis elektroninio pašto adresu info@nordhms.no arba numeriu 902 89 530

Kas yra darbdavys?

Darbdavys yra kiekvienas, pasamdęs darbuotoją atlikti tam tikrą darbą ar paslaugą. Bet kuris asmuo, valdantis įmonę vietoje darbdavio, yra darbdavio atstovas ir privalo vykdyti Darbo kodekso (AML, 1-8(2) skyrius) nuostatas.

Ar jūs privalote sudaryti raštišką darbo sutartį?

Darbo kodekse reikalaujama, kad dėl visų darbo santykių būtų sudaryta raštiška darbo sutartis. Reikalaujama sudaryti raštišką darbo sutartį nepriklausomai nuo to, ar darbas nuolatinis, ar laikinas, ir nepriklausomai nuo darbo santykių trukmės. Kai darbo santykiai trunka ilgiau nei vieną mėnesį, raštišką darbo sutartį reikia sudaryti kiek galima anksčiau, vėliausiai po mėnesio nuo įdarbinimo pradžios. Jeigu darbo santykiai trunka mažiau nei mėnesį, raštišką darbo sutartį reikia sudaryti nedelsiant (AML,14-5 skyrius).

Ką reikia išdėstyti darbo sutartyje?

Darbo kodekse nurodomi minimalūs raštiškos darbo sutarties turinio reikalavimai. Darbo sutartyje tarp kitų dalykų turi būti nurodoma darbuotojo teisė į atostogas ir atostoginius, sutartas atlyginimas ir bet kokie priedai bei kitos lengvatos, t.p. sutarta kiek valandų bus dirbama per dieną ir per savaitę. (AML, 14-5 (1)-(2) ir 14-6 skyriai).

Ar Jūs privalote sudaryti darbo grafiką?

Jeigu turite darbuotojų, kurie dirba skirtingu paros metu, sutinkamai su Darbo kodeksu privalote sudaryti darbo grafiką. Šiame grafike turi būti numatyta, kuriomis savaitėmis, dienomis ir valandomis turi dirbti kiekvienas darbuotojas. Darbo grafikas sudaromas bendradarbiaujant su kolektyvo atstovais, jis turi būti lengvai prieinamas darbuotojams (AML, 10-3 skyrius).

Ar jūs privalote vesti darbo valandų ir viršvalandžių apskaitą?

Darbo kodekse reikalaujama, kad darbdavys vestų kiekvieno darbuotojo išdirbto laiko apskaitą. Ši apskaita turi būti prieinama Norvegijos darbo inspekcijai (Arbeidstilsynet) ir kolektyvo atstovams (AML, 10-7 skyrius).

Ar žinote, kad privalote mokėti priedą už darbo viršvalandžius?

Už darbo viršvalandžius reikia mokėti papildomai. Mažiausias viršvalandžių priedas yra 40 procentų prie įprastos algos, mokamas už tą laiką, kurį dirbama ilgiau nei įprastą darbo laiką. (AML, 10-6(11) skyrius).

Ką privalote daryti, įteikdamas pranešimą apie atleidimą?

Pranešimas apie atleidimą turi būti objektyviai pagrįstas ir pateikiamas raštu. Jeigu kitaip nesusitarta raštu arba nenurodyta įstatymuose, pranešimą abi šalys turi pateikti prieš vieną (1) mėnesį. Pranešime apie atleidimą darbdavys turi informuoti darbuotoją apie jo teisę reikalauti derybų ir teikti ieškinį, taip pat nurodyti darbdavį ir kas turėtų būti atsakovas, jei iškiltų teisminis konfliktas. (AML, 15-7 ir 15-3 skyriai).

Ar turite klausimų?

Daugiau informacijos rasite Darbo inspekcijos interneto svetainėje www.arbeidstilsynet.no Taip pat galite susisiekti ir su mumis elektroninio pašto adresu info@nordhms.no arba numeriu 902 89 530